MEUÐOPŠTINSKA ORGANIZACIJA SLEPIH JAGODINA

Untitled Document

Sajt o Jagodini

Međuopštinska organizacija slepih - Jagodina je socijalno - humanitarna, dobrovoljna, invalidska, nestranačka i neprofitna organizacija koja okuplja slepa i slabovida lica sa teritorije opština: Despotovac, Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Rekovac i Svilajnac

 

Organizacija naročito ostvaruje sledeće zadatke:

 

1. Radi na otkrivanju i evidentiranju slepih i slabovidih na svom područiju i njihovom učlanjivanju u organizaciju;

2. Upućuje lica oštećenog vida na lekarske preglede radi utvrđivanja stepena oštećenja vida;

3. Vodi odgovarajuću evidenciju iz koje se vidi uzrok i stepen gubitka vida, socijalno-ekonomsko stanje članova, vrsta, obim i stanje socijalne potrebe članova;

4. Preduzima mere za upućivanje slepe dece, omladine i odraslih na školovanje, radno osposobljavanje i rehabilitaciju;

5. Po potrebi, a u granicama mogućnosti pruža materjalnu, pravnu i drugu pomoć, kao i posebnu pomoć u vanrednim prilikama ( brine o odgovarajućem smeštaju samohranih, starih i iznemoglih, kao i lica nesposobnih za rad );

6. Organizuje i stvara uslove za bavljenje kulturno-prosvetnim, umetničkim sportskim, rekreativnim, šahovskim i drugim amaterskim i društveno-zabavnim aktivnostima u čilju svestranog razvoja slepih i slabovidih i njihovog uključivanja u oblike rada lica normalnog vida;

7. Organizuje odmor, oporavak i banjsko-klimatsko lečenje slepih i u tom cilju pruža im materjalnu pomoć pod određenim uslovima;

8. Upoznaje javnost sa mogućnostima i potrebama slepih i slabovidih putem javnih tribina, sredstava javnog obaveštavanja i na druge pogodne načine.

 Copyright © 2006 Autentik.net © All Rights Reserved.