:: Jagodina
:: Ćuprija
:: Paraćin
 
  :: Početna
  :: Kontakt
  :: Vreme
  :: Na današnji dan
  :: Kursna lista
  :: Horoskop
 
  :: Knjiga gostiju
  :: Pošaljite čestitku
  :: Preporučite nas
  :: Online časopisi
  :: Online igrice
  :: Online psiholog
  :: Sve vrste bolesti
  :: Kalendar svetskih dana
  :: Zanimljive poruke
  :: Zanimljivi linkovi
  :: Sva srpska imena
  :: Vicevi - humor
  :: Sanovnik - snovi
  :: Grupni Popusti - Akcije
  :: Slike poznatih ličnosti
  :: Stanovnici zemlje
  :: Šta sve treba jesti
  :: Tačno atomsko vreme
  :: Poslednji zemljotresi
  :: Srbi u svetu
  :: SOS telefoni
  :: Kraj interneta

 - Aforizam Dana -

Da li ste čuli za novu promociju jela u restoranu ''R CLUB'' u Jagodini ?

  Jesam
  Nisam


Rezultati
  :: O nama
  :: Saradnici
  :: Cenovnik usluga
  :: Linkovi
  :: Internet zarada
Klikni gore. Srećno
  :: Banke
  :: Ambasade
  :: Air Serbia
  :: Pozivni brojevi SRBI.
  :: Razdaljine
  :: Gradovi Srbije
  :: Linkovi poznatih

Dodajte autentik u favorites, trebaće Vam !

 

KNJIŽEVNI   KLUB    ĐURA  JAKŠIĆ

 Knjizevni Klub Djura Jaksic - Jagodina

 

Početna

Jagodini na dar

Galerija slika

Prezentacija Monografije

Kontakt

 


JAGODINI   NA   DAR

RASKO[NI    KNJI@EVNI    HERBARIJUM


Zahvaljuju}i izvanrednom geografskom polo`aju podru~ja dana{nje Jagodine i okoline, jo{ od doba neolita pa do danas bilo je u samoj `i`i istorijskih, ali i kulturolo{kih zbivanja, i o toj rasko{noj va{tini svedo~e brojni spomenici kulture i duhovnosti.
Razvitkom srednjevekovne srpske dr`ave, i u svetu ~uvenih pravoslavnih manastira koji su imali karakter univerziteta, do{lo je do jo{ sna`nijeg zamaha duhovnog i knji`evnog `ivota, ali u vreme ropstva pod Turcima dolazi do izvesnog pada – mada srpski narod u svim krajevima, pa i u jagodinskoj nahiji, pokazuje zapanjuju}i vitalizam i aktivitet – naro~ito narodnom epskom i lirskom poezijom, za koju mnogi tvrde da je presudno uticala na o~uvanje duha (i autenti~nog identiteta) srpskog naroda.
Od pojave Vuka Karaxi}a i sopstvenog pisma u Srba valja podseteti da je u Jagodini tri godine `iveo i stvarao bard srpskog romantizma \ura Jak{i}, da je izvesno vreme ovde `iveo i veliki mislilac i pisac Svetozar Markovi} koji je u tada{njem ^itala{tvu, koje je prethodnica dana{nje Narodne biblioteke, organizovao knji`evne i javne tribine, a da su na ovom podru~ju ro|eni ili `iveli Du{an Srezojevi}, Leposava Miju{kovi}, @ivko Jevti}, Milica Jakovljevi} Mirjam, Vidosav Trep~anin, Dragan A}imovi} (koji je ve}i deo `ivota proveo u Johanesburgu), Vojislav Ili} Mla|i, Vladislav Petkovi} Dis i drugi, a preko knji`evnih dela u kojima su glavni junaci Jagodinci, za ovaj grad (knji`evno) su itekako vezani i Joakim Vuji} (“Paunka Jagodinka”) i Branislav Nu{i} (Jovan~a Mici}).
Tako|e valja podsetiti da je u Jagodini ro|en i jedan od najpoznatijih srpskih romansijera dana{njice Radomir Smiljani}, kao i u nedovoljnoj meri valorizovani lirski pesnik Dragan Gligorojevi} – Jara Labud koji se dugi niz godina sa pravom smatrao knji`evnim bardom Pomoravlja, a da su delove svojih `ivota u Jagodini proveli i tako zna~ajni pisci i intelektualci kao {to su po~iv{i @ivojin Pavlovi} i Antonije Isakovi}, potom dr Mileta Markovi}, Veljko Guberina, dr Marko Mladenovi}, Ivan Rastegorac, Bosiljka Pu{i}, Zvonimir Kosti}, Miodrag Petrovi}, Aleksandar Avramovi}, Milan Mili} Jagodinski i drugi istaknuti pisci koji danas `ive u drugim dr`avama (Zvonimir Popovi} u [vedskoj, Dragica [reder u Nema~koj, Milena \ukovi} Cvetkovi} u Kanadi itd.).
Bogato knji`evno i duhovno nasle|e svakako da je uticalo na intenzivni zamajac knji`evne re~i u ovom kraju, ali je tome nesumnjivo doprinelo i organizovanje zaljubljenika u pisanu re~ u Klub pisaca Svetozareva 1955. godine koji je, tako, posle Udru`enja knji`evnika Srbije, koje ove godine obele`ava sto godina knji`evni~kog udru`ivanja u Srba, uz kru{eva~ku “Bagdalu” i Knji`evni klub RU “\uro Salaj” iz Beograda, verovatno i najstarija i najuglednija knji`evna asocijacija u Srbiji.
U po~etku sve se zasnivalo na ~istom entuzijazmu, a predvodnik te grupe i prvi predsednik bio je (tada mladi) profesor knji`evnosti i pesnik Dragan Gligorijevi} – Jara Labud. Kasnije je Klub egzistirao pri Tribini mladih Radni~kog univerziteta, a kasnije pri Biblioteci, Centru za kulturu, SIZ – u za kulturu, Kulturno – prosvetnoj zajednici itd. Godine 1968. Klub je promenio ime u Knji`evni klub “\ura Jak{i}”, ali se seljakanje (u vidu podstanarskog statusa) nastavilo sve do 2003. godine, kada su Klubu, odlukom SO Jagodine, a zahvaljuju}i velikom anga`ovanju pisaca na ~elu sa tada{njim izuzetno agilnim predsednikom Predragom Pecom Stefanovi}em, dodeljene prostorije u ulici Hajduk Veljkovoj u Jagodini.
Za proteklih pola veka kroz Klub je pro{lo mno{tvo ~lanova (prema nepotpunoj evidenciji ~ak vi{e od stotinu) i svi su oni ostavili manji ili ve}i doprinos ovoj uglednoj instituciji kulture, koja je povodom 40 godinfa postojanja nagra|ena “Kristalnom prizmom” Kulturno – prosvetne zajednice Jagodine, a istu nagradu ponelo je vi{e pojedinaca - ~lanova Knji`evnog kluba “\ura Jak{i}”.
Osim toga, u pomenutom periodu ~lanovi Kluba objavili su preko tri stotine knjiga kod velikih i malih izdava~a u zemlji i inostranstvu, osvojili mno{tvo zna~ajnih doma}ih i me|unarodnih knji`evnih nagrada, njihova dramska dela izvo|ena su na mnogim malim i velikim scenama u zemlji i svetu, a vi{e od 20 pisaca Kluba ~lanovi su i Udru`enja knji`evnika Srbije, ~ime se mo`e pohvaliti malo koji Knji`evni klub u Srbiji.
Godine 1973. pokrenut je knji`evni list “Doba” i do sada je objavljeno blizu 40 brojeva ovog glasila koje ( i pored hroni~nih finansijskih problema) ima svoje mesto u srpskoj periodici. 1989. godine ustanovljena je knji`evna nagrada “Du{an Srezojevi}” za najbolju knjigu pesama u protekloj godini jagodinskih pesnika ili onih koji su delom ili `ivotom vezani za ovaj grad, a 2001. godine ustanovljena je knji`evna nagrada ^ivojim Pavlovi}” za najbolju knjigu proze jagodinskih pisaca, ili onih koji su delom i `ivotom vezani za ovaj grad. Svojevremeno su, blizu 20 godina, organizovani tradicionalni knji`evni konkursi a brojni rukopisi koji su pobe|ivali na tim konkursima kasnije su bili objavljivani kao knjige kod razli~itih izdava~a i neke od njih izuzetno zapa`ene u teku}oj knji`evnoj produkciji, a do sada su {tampana i tri knji`evna zbornika kluba – zbornik “Hiljadu puta Ona” 1971. godine, nomografija / almanah “Pergament” 1998. i kei`evni zbornik “Pesma nas je odr`ala” (zajedno sa nedeljnikom “Novi put”) 1999. godine, kao i zbornik – katalog “Otvorena ve~nost” u saradnji sa Crkvenom op{tine Jagodine i Klubom likovnih umetnika Jagodine 2004. godine.
Od 2003. godine Knji`evni klub “\ura Jak{i}” je, uz Savet festivala, suorganizator presti`nog knji`evnog festivala “srpsko pero”, a u prostorijama Kluba je i sedi{te Podru`nice Udru`enja knji`evnika Srbije za Pomoravski okrug, direkcije svesrskog festivala mladih pisaca “Srpsko pero” i redakcije kei`evnog lista “Doba”. Od 2000. godine Klub redovno obele`ava i krsnu slavu – Ikonu Presvete Bogorodice Trojeru~ice i jagodinski pisci to su prvi po~eli da ~ine, posle Udru`enja Knji`evnika Srbije.
Sve vreme postojanja Kluba, zapravo, glavni mentor bila je Skup{tina o[{tine Jagodina, a najve}i medijski promoter JIP “Novi put”, pa je tako i u godini jubileja – kada }e zahvaljuju}i razumevanju lokalne samouprave biti objavljen ovaj almanah. Osim toga, valja podsetiti da je krajem februara ove godine, povodom 60 godina nedeljnika “Novi put” i 50 godina Knji`evnog kluba “\ura Jak{i}” odr`ano knji`evno ve~e “Pisci Novog puta” na kome su saop{teni rezultati velikog nagradnog knji`evnog konkursa za najvolju pesmu, pri~u i aforizam koji su zajedni~ki raspisali redakciju “Novog puta” i Knji`evni klub “\ura Jak{i}”, a pod pokroviteljstvom SO Jagodina.
Pred prire|iva~e se postavila dilema metodologije rada na ovom izdanju, ali su oni veoma brzo jednoglasno odlu~ili da sami uvrste one ~lanove koji nisu vi{e me|u `ivima, a da svima ostalima ostave na volju da li}e se, sa kojim i koliko priloga ({to je, ipak, moralo biti limitirano) javiti.
Svi ~lanovi koji su dostavili po neki rad uvr{teni su u ovaj almanah, pa ~ak i oni koji nisu to u~inili – ali ne `ive u Jagodini, po{to je poziv upu}en preko “Novog puta”, a mogu}e je da ga svi ne dobijaju. Za one ~lanove koji nisu dostavili radove, i pored javnog poziva i stalne komunikacije me|u ~lanovima, prire|iva~i smatraju da nisu `eleli da to u~ine (neki su to i potvrdili u li~nim kontaktima), a prire|iva~i smatraju da niko nema prava da radi protiv li~ne volje ~lanova ovakvih i sli~nih (esnafskih) organizacija.
Pisci su pore|ani po hronologiji, odnosno godinama starosti – od najstarijeg ka najmla|em, i lako je uo~iti da me|u njima ima pisaca razli~itih knji`evnih `anrova, stilova, generacija, umetni~kih vokacija, stepena knji`evne ostvarnosti itd.
Zajedni~ko im je jedino to {to su svi (ili su bili u nekim periodima) ~lanovi Knji`evnog kluba “\ura Jak{i}”.
Raznorodni, neretko i disonantni knji`evni tonovi jagodinskih pisaca, toliko bogati upravo u svojim razlikama, ovom prilikom slili su se u samo jedan zvuk, jednu nit koja ih sve neraskidivo spaja – i tako je nastala ova knjiga pod nslovom “sazvu~ja”.
Iako ovo nije antologija, ova knjiga predstavlja rasko{ni knji`evni herbarijum pisaca Knji`evnog kluba “\ura Jak{i}” iz Jagodine me|u kojima ima i onih ~ija dela plediraju na du`e trajanje i prisustvo u srpskoj knji`evnosti.
Ka`u da je za sve sve~anosti najlep{i poklon knjiga. A kada se jo{ knjiga pokloni piscima koji u njoj stanuju radost je, svakako, jo{ ve}a. pogotovo kada se njome obele`ava ovako zna~ajan i redak jubilej.


U Jagodini,
septembar 2005. godine
Ratko Stojilovi}
Slobodan @iki}
Bajo D
`akovi}

 

 

 


Restoran R Club Jagodina
jagodina smestaj apartmani jagodina cene prenocista jagodinasmestaj.rs
Dobitan Siguran Tiket Dana Sms Srbija
SMS Postani Zavodnik Zavodnica Srbija
Igraonica Jagodina
Najveci EX-Yu online multiplayer community igrice zabava


 - Moto Dana -


Sva prava zadržana Agencija 'Autentik'  - 064/13-09-129  -  office@autentik.net  -  10h - 15h

Saznajte šta Vas čeka u budućnosti.
Postavite pitanje astrologu - UŽIVO!


Pošaljite SMS sa tekstom AUT pa vaše ime na broj 4345 i dobićete odgovor astrologa.
Nakon toga, u sledećoj poruci, izaberite da li želite:

- Horoskop (SMS sa tekstom HOROSKOP na 4345)
- Tarot (SMS sa tekstom TAROT na 4345)
- Numerologiju (SMS sa tekstom NUMER na 4345)
- Natalnu kartu (SMS sa tekstom NATAL na 4345)
- Sanovnik (SMS sa tekstom SNOVI na 4345)

Važi za sve mreže u Srbiji.

Cena poruke je iskazana sa PDV-om -   MTS: 44.64 din, Telenor: 45,6 din, VIP: 42 din

Objašnjenje kako ovaj servis funkcioniše


- Astro Dijeta (SMS sa tekstom NDIJETA datum, vreme i mesto rođenja na 1246). Cena poruke je iskazana sa PDV-om -   MTS, Telenor, VIP: 183.60 din/sms
- Siguran Tiket (Saznajte prvi za mečeve na koje se kladi čitav svet !!!) POŠALJI: AUT na 5886. Cena poruke je - 24 din.

- Zavodnik (Neka poludi za tobom... Saznaj Tajnu.) POŠALJI: AUT na 5885. Cena poruke je - 116.60 din.

Astro Dijeta Srbija

Autentik Top Lista
velikoprodaja srbija
Popusti Beograd
sve akcije srbija popusti povoljne cene